Skip to main content

Dokumenty do pobrania

Projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do momentu zrekrutowania 260 Uczestników / Uczestniczek. 

Dokumenty wymagane od Kandydatów/ek w procesie REKRUTACJI (komplet dokumentów rekrutacyjnych):

1.    Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

2.    Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)

3.    Dokument potwierdzający status Uczestnika/-czki na rynku pracy:

  • osoby bierne zawodowo – zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek (sprawdź wzór wniosku o wydanie zaświadczenia)
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane – zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek (sprawdź wzór wniosku o wydanie zaświadczenia)
  • osoby z niepełnosprawnością – orzeczenia o niepełnosprawności
  • osoby, które uczestniczyły w przeszłości w innym projekcie współfinansowanym w ramach działania 1.2. POWER (obowiązkowo) – zaświadczenie od poprzedniego projektodawcy o zakończeniu udziału w projekcie.

4.    Spełnienie pozostałych kryteriów rekrutacji będzie podlegało ocenie na podstawie złożonych oświadczeń w Formularzu zgłoszeniowym.

5.    O wynikach rekrutacji lub w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów Kandydat/ka będzie poinformowany telefonicznie lub mailowo. 

6.    Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia stacjonarne/staż i opieki nad dzieckiem/osobą zależną (plik do pobrania).

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć w oryginale do Biura Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Projektu "Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!"
Fundacja Europa House
ul. Mikołaja Kopernika 4 lokal 7
40-064 Katowice

+48 578 221 331
projekt@europahouse.eu 

Godziny pracy Biura Projektu:

poniedziałek: 08.00 -16.00
wtorek: 08.00 -18.00
środa: 08.00 -16.00
czwartek: 08.00 -18.00
piątek: 08.00 -16.00

Możliwe jest także przesłanie zeskanowanego zgłoszenia udziału w projekcie za pośrednictwem e-maila na adres: projekt@europahouse.eu i dosłanie oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną – napóźniej do 5 dni roboczych.

Zapisz się! Rynek pracy czeka na Ciebie!

* Wymagane wypełnienie

W przypadku osób z niepełnosprawnością dojeżdżamy na umówione miejsce.
Wypełnij formularz i zostaw do siebie kontakt – zadzwonimy do Ciebie, odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację "Europa House", ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec (Biuro Projektu: ul. Kopernika 4/7, 40-064 Katowice) w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jestem osobą w wieku do 29 roku życia zamieszkującą na terenie województwa śląskiego i jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”.
Jestem osobą niepracującą.