Skip to main content

O projekcie

Projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” zakończony sukcesem!

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu adresowane było do osób w wieku od 18 do 29 lat (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Do udziału w projekcie zapraszane były osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osoby bierne zawodowo, które nie pracują, nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, a także nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.02.2021 do 31.01.2023 zostało objętych 260 osób, które skorzystały z:

  • doradztwa zawodowego 
  • indywidualnego coachingu
  • szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe, przygotowujących do egzaminu certyfikującego
  • stypendium szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu (w przypadku zajęć stacjonarnych)
  • pośrednictwa pracy.

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu były zgodne z Indywidualnym Planem Działania opracowanym wspólnie z doradcą zawodowym.

Wartość Projektu wynosiła: 2 578 800,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 2 449 860,00 PLN.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów o programie pod adresem: power.wup-katowice.pl

Beneficjent projektu:
Fundacja Europa House
ul. Mieszka I 15
42-440 Ogrodzieniec

NIP 6462934510
REGON 243620020
KRS 0000505507
europahouse.pl