Skip to main content

O projekcie

Projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób w wieku od 18 do 29 lat (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osoby bierne zawodowo, które nie pracują, nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, a także nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.02.2021 do 31.01.2023 zostanie objętych 260 osób, którym oferujemy:

  • doradztwo zawodowe 
  • indywidualny coaching
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, przygotowujące do egzaminu certyfikującego
  • stypendium szkoleniowe oraz zwrotu kosztów dojazdu (w przypadku zajęć stacjonarnych - szczegóły znajdują sie w regulaminie do pobrania)
  • pośrednictwo pracy.

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu są zgodne z Indywidualnym Planem Działania opracowanym wspólnie z doradcą zawodowym.

Wartość Projektu wynosi: 2 578 800,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 2 449 860,00 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów o programie pod adresem: power.wup-katowice.pl

Beneficjentem projektu jest:
Fundacja Europa House
ul. Mieszka I 15
42-440 Ogrodzieniec

NIP 6462934510
REGON 243620020
KRS 0000505507
europahouse.pl
 

Zapisz się! Rynek pracy czeka na Ciebie!

* Wymagane wypełnienie

W przypadku osób z niepełnosprawnością dojeżdżamy na umówione miejsce.
Wypełnij formularz i zostaw do siebie kontakt – zadzwonimy do Ciebie, odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację "Europa House", ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec (Biuro Projektu: ul. Kopernika 4/7, 40-064 Katowice) w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jestem osobą w wieku do 29 roku życia zamieszkującą na terenie województwa śląskiego i jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”.
Jestem osobą niepracującą.